Закони, правилници и прописи

 


Правилник о јавним набавкама


Правилник о поступку унутрашњег  узбуњивања


Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању


Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о програму рада стручних сарадника

Правилник о стручно педагошком надзору

Правилник о вредновању квалитета рада установе


Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном плану и програму за трећи разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном плану и програму за пети разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном плану и програму за шести разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном плану и програму за осми разред основног образовања и васпитања


Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању


Закон о ученичком и студентском стандарду

Закон о забрани дискриминације