СТРУЧНА ВЕЋА, АКТИВИ И ТИМОВИ

 

Стручно веће за језик и комуникације- Зорица Жигић
Стручно веће за математику, природне науке и технику - Татјана Варагић
Стручно веће за уметност - Бранка Влаховић
Стручно веће за физичко и здравствено васпитање - Светлана Швоња
Стручно веће за разредну наставу - Даница Коцевска
Стручни актив за развој школског програма - Јасмина Мркић

Стручни актив за развојно  планирање - Сандра Станар

Тим за заштиту деце од  насиља - Нада Цвијановић
Тим за инклузију - Даница Коцевска
Тим за информисање - Илија Делић
Тим за пројекте
Тим за професионалну оријентацију