СТРУЧНА ВЕЋА, АКТИВИ И ТИМОВИ

 

Стручно веће за језик, кљижевност и комуникације- Милена Ковачевић
Стручно веће за математику, природне науке и технику - Катица Ристић
Стручно веће за уметност - Весна Милинковић
Стручно веће за друштвене науке и филозофију-Раденко Рајлић
Стручно веће за физичко и здравствено васпитање - Светлана Швоња
Стручно веће за разредну наставу - Жаклина Папшот Козик
Стручни актив за развој школског програма - Наташа Михајлов

Стручни актив за развојно  планирање - Бојана Балаћ

Тим за заштиту деце од  насиља, занемаривања и злостављања - Светлана Швоња
Тим за самовредновање-Снежана Нецков
Тим за инклузивно образовање- Даница Коцевска
Тим за информисање - Александра Тасковић
Тим за пројекте-Андреј Трифковић
Тим за професионалну оријентацију - Анита Иванишевић