Стручни активи

Стручни актив за школско развојно планирање-Бојана Балаћ

Стручни актив за развој школског програма – Наташа Михајлов

Стручни актив разредне наставе – Дивна Танкосић