Тимови

Тим за екскурзије – Снежана Матковић

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво- Биљана Шкорић

Тим за обезбеђивање квалитета образовања и развој установе – Драгана Јегдић

Tим за самовредновање – Драгана Јегдић

Тим за професионалну орјентацију – Анита Иванишевић

Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања у школи – Јован Коцевски

Тим за пројекте – Андреј Трифковић

Тим са инклузивно образовање – Милена Љубинковић

Тим за информисање – Јелена Јанков

Тим за кризне ситуације – Анита Иванишевић

Тим за културну и јавну делатност школе – Бранка Влаховић

Тим за естетско уређење школе – Вера Ковач